Maharashtrian Menu

Maharashtrian Menu

Puranpoli
Vada
Bhat
Masala bhat
Khava roti
Anarsa
Sevai khir
Kurdai
Amti - bhat
Sadha varan - bhat
Kandi bhaji
Ghadi chya polya
Koshimbir
Karlya chi bhaji
Sakhar bhat
Narali bhat
Chakli
Rava - besan ladu
Besan ladu
Naralache ladu
Panchamrut
Modak
Ukdi che modak
Karanjya
Sanjori