Typical Gujrati Menu

Typical Gujrati Menu

* SWEETS:- CHURMA LADDU / MOHANTHAL / MAGAS LADDU / JALEBI / SHREEKHAND (MATHO)

* FARSAN:- FULVADI / MIX BHAJIYA / VEG.CUTLET / DHOKLA / KHAMAN / PATRA / KHANDVI

* SABJI:- BATAKA TAMETA VATANA GUJARATI SABJI / FLOWER BATAKA VATANA GUJARATI MIX SABJI, DESHI CHANA / VAL [KATHOL], BHINDA MASALA / TINDOLA DRY SABJI

* ROTI:- PURI -FULKA ROTLI,

* RICE & DAL:- TAJ-LAVING BHAAT, GUJARATI KHATI MITHI DAL

* SALAD:- CUCUMBER RAYTU, PAPAD, SALAD (SEASONAL)